dilluns, 18 de maig del 2015

Carta de l'AMPA a les famílies sobre les proves IAQSE

Benvolguts pares i mares del CEIP Pere Casasnovas,

Amb aquesta carta volem argumentar el perquè del desacord per part de l'AMPA del CEIP Pere Casasnovas pel que fa al tema de les proves d'avaluació individualitzada dels alumnes de tercer d'EP que estableix la LOMCE i que ha preparat la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a través de l’IAQSE (Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu).

Les proves consisteixen en la realització d'exercicis vinculats a les competències en comunicació lingüística (català, castellà i anglès) i en competència matemàtica.

I què passa amb la resta de competències? No s'avaluen? No tenen tanta importància? Aquesta avaluació fragmenta l'educació global i deixa a un altre nivell els aprenentatges humanístics o artístics.

Considerem que aquesta avaluació no és conseqüent amb el currículum establert ni tampoc ho és amb el Projecte Educatiu del nostre centre, que té com a tret característic la globalització dels aprenentatges, entesa com un conjunt d’estratègies i procediments que porten l'infant a establir el major nombre de relacions possibles entre els seus coneixements i que, per tant, són capaços de generalitzar els aprenentatges en diferents situacions i àmbits de la seva persona.

Les proves es duran a terme en dos matins, en dues sessions d'una hora cada matí, emmarcades en el seu horari habitual, l'alumnat respondrà per escrit una bateria de preguntes (iguals per a tots els centres). La Comissió d'Avaluació, constituïda en cada centre, s'encarregarà de garantir la qualitat i homogeneïtat de l'aplicació i execució de tot el procés.


No considerem que els nostres fills i filles de 3r curs d'EP (8 i 9 anys) estiguin preparats per realitzar aquest tipus de proves ni tampoc que aquestes tenguin cap justificació pedagògica, ja que s'estableix un temps determinat per realitzar uns exàmens que no tindran gaire a veure, per no dir res, amb cap prova que hagin fet abans, i, a més, seran passats per personal docent aplicador-corrector extern de l’IAQSE que no els fa classe i, per tant, no coneix el nostre fill/a i no sap si es posa nerviós o si ha tengut un mal dia o si necessita un suport més individualitzat per la seva manera de ser. En aquesta avaluació no es tindrà en compte l'esforç que cada alumne ha pogut fer durant tot el curs ni altres coneixements assolits en diferents competències que no siguin les de llengües i matemàtiques.

Com a pares i mares no ens interessa que els nostres fills siguin qualificats amb una sola prova de només dues de les competències que treballen durant el curs sense tenir en compte el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

Les qüestions que hauran de resoldre s'ajusten al nivell de dificultat habitual del curs que estudien.


Però a quin nivell ens referim? Dins una aula hi ha més d'un nivell. Com es pot atendre la diversitat amb aquest tipus de proves? La presentació d'una prova d'aquestes característiques ja no s'adapta de cap de les maneres al nivell de fillets i filletes de 3r curs d'EP que no estan acostumats a relacionar els continguts curriculars amb la realització d'exàmens escrits.

I els alumnes amb necessitats educatives especials (NESE)? Aquests alumnes també hauran de fer obligatòriament les proves amb les adaptacions que es considerin oportunes des del centre, amb tot el trasbals organitzatiu que això suposa en un centre com el nostre en el qual hi ha un nombre important d'alumnes NESE. A més del trastorn que suposa per a aquests alumnes i per a les seves famílies haver de passar per tot un procés que no fa més que augmentar les desigualtats i que va en contra de principis pedagògics del nostre centre com ara “admetre i respectar la diversitat i donar respostes educatives adequades als diferents ritmes d'aprenentatge i a les diferents capacitats dels nostres alumnes”.

Per tant tornen ser aspectes que es contradiuen i que deixen entreveure una manca de transparència amb el procediment. Com a pares i mares no volem que els nostres fills serveixin per fer experiments tan poc adequats i estressants per a ells.

Sembla ser que aquestes proves serviran per informar i orientar els centres, el personal docent i les famílies i aportaran línies de millora al nostre sistema educatiu.

Francament, ens costa creure que aquestes proves puguin ser de tanta utilitat. Pensam que serviran, més aviat, per qualificar numèricament els nostres fills i filles i el propi centre, el qual, suposadament, haurà de fer un pla de millora amb què l'Administració no s'ha compromès a res.

No ens sembla just per als nostres fills i filles un model educatiu que afavoreix l'excel·lència dels centres i estableix una classificació a partir dels resultats obtinguts, ja que promou la competitivitat per damunt dels processos d'integració, d'inclusió, de compensació de situacions de desavantatge dels nostres fills i filles.

Pensam que aquestes proves representen un nivell d'estrès totalment innecessari en aquestes edats així com una gran pèrdua de temps per als nostres fills i filles que, mentre s'entrenen per salvar el millor possible l'examen, deixen d'aprendre i es perden una educació integral per assolir les estratègies i competències necessàries per desenvolupar-se com a persones dins la nostra societat.

No oblidem l'educació que volem per als nostres fills i filles; una educació que fomenti una actitud curiosa, crítica i investigadora, tenint en compte tots els aspectes de la seva personalitat; una educació que admeti i respecti els diferents ritmes d’aprenentatge i les diferents capacitats; que promogui un ensenyament raonat, significatiu i interdisciplinari, enriquidor per a la personalitat i experiència de l'alumne/a i que potenciï l'activitat i la iniciativa tant com la recerca del coneixement.

Com a pares i mares del CEIP Pere Casasnovas volem deixar clar el desacord cap a les proves d'avaluació del 3r curs d'EP. Pensam que aquests exàmens o proves individualitzades que estableix la LOMCE són del tot inadequades i antipedagògiques per als nostres fills i filles i que ens allunyen d'una educació inclusiva i de qualitat.

D'altra banda, aprofitam per convidar tots els pares i mares a col·laborar amb l'Associació de Mares i Pares (AMPA) de l'escola, perquè amb la participació de la gran majoria, i des de la riquesa que suposa la diversitat d'opinions, contribuirem a mantenir una escola pública de qualitat.

Rebeu una salutació cordial,

JUNTA D'AMPA CEIP PERE CASASNOVAS