La nostra escola

CEIP Pere Casasnovas

L'escola és un centre públic d'educació infantil i primària, aconfessional, pluralista i no sexista.
El centre està constituït per 6 grups d'infantil, 13 de primària i una aula per a alumnes amb necessitats educatives especials greus (UECP).

WEB del centre